Nr rozdz. Nr podr. Tytuł
1.   Prezentacja Centrum Sportu Akademickiego
1.1. Lokalizacja  
1.2. Historia  
1.3. Status  
2.    Misja i cele do realizacji
2.1. Misja  
2.2. Cele do realizacji  
3.    Polityka jakości kształcenia
3.1. Powołanie Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Sportu Akademickiego  
3.2. Zakresy kompetencji organów decyzyjnych w sprawach projakościowych w Centrum Sportu Akademickiego  
3.3. Kierunki działań  
4.    Kształcenie 
4.1. Efekty kształcenia  
4.2. Programy kształcenia i organizacja procesu dydaktycznego  
5.    Zasoby kadrowe, materialne i finansowe potrzebne do realizacji celów strategicznych i osiągnięcia efektów kształcenia 
5.1. Polityka kadrowa  
5.2. Polityka finansowa  
5.3. Infrastruktura  
6.    Mobilność studentów i pracowników
6.1. Internacjonalizacja procesu kształcenia  
6.2. Mobilność studentów  
6.3. Mobilność pracowników  
6.4. Programy międzynarodowe  
7.    Wsparcie dydaktyczne
7.1. Opieka dydaktyczna  
7.2. Współpraca z organizacjami studenckimi  
8.   Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni 
8.1. Interesariusze wewnętrzni  
8.2. Interesariusze zewnętrzni  
8.3. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów PG  
9.   Monitorowanie działań projakościowych, analiza i doskonalenie 

9.1.

Działania monitorujące zespołów ds. oceny jakości kształcenia w Centrum  
9.2. Sprawozdania roczne Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum  
9.3. Monitorowanie zasobów kadrowych  
9.4. Monitorowanie infrastruktury i wyposażenia  
 1. Prezentacja Centrum Sportu Akademickiego 

1.1 Lokalizacja i infrastruktura

Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej usytuowane jest przy Al. Zwycięstwa 12 w Gdańsku.

Centrum to::

 1. Budynek Basenu (basen 25 metrowy o głębokości 1,20m-3,60m, mały basen 12 metrowy o głębokości 1,10m-1,20m, wioślarnia, sala aerobiku, siłownia aerobowa, sklep oraz kawiarnia)
 2. Budynek Hali (hala wielofunkcyjna do gier zespołowych i badmintona, ścianka do wspinaczki oraz siłownia)
 3. Budynek Administracyjny (pokoje dydaktyczne, sala konferencyjno-dydaktyczna, hala judo oraz zaplecze socjalne)
 4. Camper Park,
 5. Kompleks boisk do piłki nożnej,
 6. Kompleks boisk do siatkówki plażowej,
 7. Kompleks boisk do koszykówki 3x3
 8. Urządzenia lekkoatletyczne,
 9. Kompleks kortów tenisowych,
 10. Hala tenisowa.

Pokoje dydaktyczne przeznaczone są do prowadzenia indywidualnych konsultacji ze studentami.

Sala konferencyjna przeznaczona jest na spotkania służbowe pracowników Centrum (spotkania inauguracyjne, posiedzenia Rady Centrum, spotkania zespołów roboczych itp.) oraz do prowadzenia zajęć teoretycznych z grupami studentów.

1.2 Historia

Pierwsze kompleks sportowy wybudowany był w latach 20-tych XX wieku we Wrzeszczu przy ulicy Siedlickiej (Langfuhr, Bosseweg 4).

W dniu 11 marca 1951 roku powstało Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Gdańskiej przy Studium Wojskowym, a kierownikiem został płk. Józef Oleszkiewicz.

Rok 1954 jest początkiem Studium Wychowania Fizycznego w obecnej formie. Kierownikiem został absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie mgr Maksymilian Idziak. Aby zapewnić prowadzenie zajęć wychowania fizycznego SWF PG wynajmuje obiekty od klubów sportowych Lechii, Spójni, GKS Wybrzeże, Stoczniowca i Technikum Okrętowego oraz basen Szkoły Morskiej w Gdyni.

W roku 1961/62 powstaje Akademicki Ośrodek Sportowy PG przy Al. Zwycięstwa 12. Posiadanie własnego obiektu poprawiło warunki zajęć i treningów, zwłaszcza ligowych zespołów koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.

W roku 1974 oddany został do użytku zespół basenów. Po przejściu na emeryturę mgr. M. Idziaka, w roku akademickim 1973/74 p.o. kierownika został mgr Henryk Mazurkiewicz.

W 1975 roku wraz ze zmianą kierownictwa dokonano zmian personalnych i przemianowano Studium Wychowania Fizycznego w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Na stanowisko kierownika rektor powołał Wacława Jurkiewicza.

W latach 1977–1982 w ramach współpracy Politechniki Gdańskiej z Uniwersytetem Basrah (Irak) oddelegowano w kolejnych latach naszych trenerów Mieczysława Kozłowskiego – koszykówka i piłka nożna, Kazimierza Gana – lekka atletyka, Mariana Rozwadowskiego – piłka ręczna, Zbigniewa Chodorowskiego – lekka atletyka, Jerzego Żukowskiego – koszykówka.

W roku 1981 następuje zmiana kierownictwa SWFiS. Tym razem, decyzją rektora prof. Jerzego Derfera, na zasadzie wyboru przez nauczycieli akademickich, kierownikiem zostaje mgr Stanisław Przybyłowski.

W roku 1984 mgr Stanisław Przybyłowski rezygnuje z funkcji kierownika. Kolejne wybory dzięki rektorowi prof. Edwardowi Dembickiemu zostały przeprowadzone demokratycznie. Kierownikiem SWFiS zostaje mgr Zbigniew Chodorowski.

Z końcem roku 1990, po rezygnacji z funkcji mgr. Zbigniewa Chodorowskiego, decyzją Rektora prof. Edwarda Mazurkiewicza, przeprowadzono wybory. Nowym kierownikiem został mgr Janusz Markowski

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2009 z dnia 14 maja 2009 roku z dniem 1 czerwca 2009 roku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przekształcone zostało w Centrum Sportu Akademickiego. Od dnia 1 października 2009 roku dyrektorem CSA PG został mgr Krzysztof Kaszuba.

1.3 Status

Centrum Sportu Akademickiego jest jednostką ogólnouczelnianą prowadzącą działalność w ramach struktury publicznej uczelni akademickiej, jaką jest Politechnika Gdańska. Centrum Sportu Akademickiego funkcjonuje, jako centrum dydaktyczne, na podstawie § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Politechniki Gdańskiej 

Zgodnie z § 35 ust. 1 i § 36 Statutu Politechniki Gdańskief Centrum realizuje wyodrębnione zadania dydaktyczne związane z kształceniem i rozwojem studentów, w obszarze kultury fizycznej.

Zgodnie z § 36 ust. 3 Statutu Politechniki Gdańskiej Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Rektor Politechniki Gdańskiej.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Centrum reguluje „Regulamin Centrum Sportu Akademickiego” stanowiący Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2009 z dnia 14 maja 2009 roku 

2. Misja i cele do realizacji 

2.1 Misja

Misją Centrum Sportu Akademickiego jest organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez wydziały, organizacja i prowadzenie zajęć z sekcjami sportowymi KU AZS PG, realizacja zajęć fakultatywnych mających na celu wzrost poziomu sprawności fizycznej studentów, organizacja zawodów sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, uczelnianym promujących szeroko pojętą kulturę fizyczną i promującą Politechnikę Gdańską, organizacja obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla studentów i pracowników PG, organizacja specjalistycznych obozów szkoleniowo-sportowych, inicjowanie rozwoju bazy sportowej niezbędnej do działalności Centrum, doskonalenie treści, form i metod nauczania, tworzenie warunków do rozwoju zawodowego kadry dydaktycznej, realizowanie, za zgodą rektora, innych zadań obejmujących w szczególności upowszechnianie kultury fizyczne.

Misja Centrum jest zgodna z misją Uczelni wyrażoną w § 1 ust. 3 Statutu Politechniki Gdańskiej 

W odniesieniu do realizacji misji jednostki rozwój Centrum Sportu Akademickiego oparty zostanie na następujących celach strategicznych:

          1. Rozwój działalności dydaktycznej CSA poprzez:

 • doskonalenie form i metod pracy
 • wdrażanie nowych form zajęć dydaktycznych
 • rozbudowa infrastruktury dydaktycznej.

  2. Podniesienie efektywności kształcenia poprzez rozwój i doskonalenie narzędzi internetowych zarówno w zakresie blended learningu, jak i e-learningu.
 • Integracja środowiska akademickiego poprzez udział w okolicznościowych imprezach rekreacyjno- sportowych.
 • Otwarcie na współpracę z ludnością Pomorza i Trójmiasta, jako na potencjalnych kontrahentów zewnętrznych.
 • Wprowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej Centrum.

3. Polityka jakości kształcenia

3.1 Powołanie Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Sportu Akademickiego

Decyzję o wprowadzeniu „Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej” (USZiDJK) podjęto Uchwałą Senatu nr 15/2012/XXIII z dnia 21 listopada 2012 roku , zwaną w dalszej części księgi Uchwałą.

Zgodnie z § 5 Uchwały decyzją dyrektora Centrum z dnia 1 stycznia 2013 roku (Pismo nr 1/2013) na okres kadencji władz Uczelni została powołana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Sportu Akademickiego (KZJK CSA). Skład Komisji został zmieniony w dniu 25 lutego 2013 r. (Pismo nr 3/2013).

3.2 Zakresy kompetencji organów decyzyjnych w sprawach projakościowych w Centrum Sportu Akademickiego

Podstawowe zadania dyrektora Centrum określa § 36 ust. 4 Statutu Politechniki Gdańskiej oraz § 4 ust. 3 „Regulaminu Centrum Sportu Akademickiego” stanowiący Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2009 z dnia 14 maja 2009 roku 

Zgodnie z § 36 ust. 6 Statutu Politechniki Gdańskiej  w Centrum Sportu Akademickiego działa Rada Centrum. Skład i zadania Rady Centrum określone zostały w § 6 „Regulaminu Centrum Sportu Akademickiego” 

Zakres kompetencji i zadań Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Sportu Akademickiego określa § 7 „Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej” 

Regulamin pracy Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Sportu Akademickiego został ustalony na posiedzeniu Komisji w dniu 9 kwietnia 2013, a następnie zaakceptowany przez Radę Centrum. Zakres działań na dany rok akademicki jest przyjmowany corocznie na pierwszym posiedzeniu Komisji.

3.3 Kierunki działań

Centrum konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia, poszerzenia i wzbogacenia form kształcenia oraz osiągnięcia i utrzymania wiodącej pozycji na rynku usług rekreacyjno - sportowych. Dążenia te mają swoje odzwierciedlenie w polityce jakości kształcenia oraz w prowadzonej działalności dydaktycznej Centrum.

Podstawowe elementy polityki jakości w Centrum to:

 1. kształcenie studentów na najwyższym poziomie z możliwością wyboru form zajęć dydaktycznych,
 2. stwarzanie możliwości rozwoju zdolności motorycznych w kontekście permanentnej dbałości o zdrowie,
 3. promowanie społecznego i kulturowego znaczenie sportu i aktywności fizycznej,
 4. rozwijanie własnych upodobań z zakresu kultury fizycznej,
 5. monitorowanie i doskonalenie procesów związanych z kształceniem,
 6. weryfikowanie procesu kształcenia pod kątem osiągania zakładanych efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych,
 7. rozwój kreatywności i innowacyjności wśród studentów oraz pracowników dydaktycznych, wynikający z wymagań współczesnego rynku pracy,
 8. wprowadzanie nowych form i metod kształcenia,
 9. zapewnianie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju umiejętności pedagogicznych kadry dydaktycznej,
 10. doskonalenie treści, form i metod nauczania z uwzględnieniem stosowania technik i metod kształcenia na odległość,

4. Kształcenie

Proces kształcenia realizowany przez nauczycieli akademickich Centrum prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej” 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych przebiega zgodnie z wcześniej przygotowanym planem zajęć na dany rok akademicki dla wszystkich form studiów.

4.1 Efekty kształcenia

Efekty kształcenia zakładane przy realizacji wychowania fizycznego prowadzonego przez Centrum Sportu Akademickiego odnoszą się w szczególności do kompetencji społecznych. Opracowywane przez nauczycieli Centrum programy umożliwiają osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Centrum brało udział w procesie określania efektów kształcenia, jako interesariusz wewnętrzny, biorąc pod uwagę opinie innych centrów w Polsce. Centrum stosuje system ECTS zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uczelni. Centrum posiada wiarygodny, przejrzysty i publicznie dostępny system umożliwiający ocenę, w jakim stopniu są osiągane zakładane cele i efekty kształcenia, oraz dokonuje oceny trafności i skuteczności przyjętych rozwiązań.

Informacje szczegółowe o efektach kształcenia, treściach kształcenia i punktach ECTS są zawarte w kartach przedmiotu. System weryfikacji efektów kształcenia jest zgodny z obowiązującym na Uczelni.

4.2 Programy kształcenia i organizacja procesu dydaktycznego

Działalność Centrum obejmuje studia wyższe I i II stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Proces dydaktyczny jest zgodny z „Regulaminem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej”

oraz regulaminami wydziałowymi.

Programy nauczania dostosowane są do programów kształcenia obowiązujących na poszczególnych kierunkach studiów i podporządkowane realizacji zakładanych efektów kształcenia. Szczegółowe zakresy programów nauczania przedstawiają karty przedmiotów. Kontrolę nad zawartością kart przedmiotów prowadzi KZJK CSA.

5. Zasoby kadrowe, materialne i finansowe potrzebne do realizacji celów strategicznych i osiągnięcia efektów kształcenia 

5.1 Polityka kadrowa

Zgodnie z § 41 i § 93 Statutu Politechniki Gdańskiej nauczyciele akademiccy w Centrum Sportu Akademickiego są pracownikami dydaktycznymi zatrudnionymi na stanowiskach:

 1. starszego wykładowcy,
 2. wykładowcy.
 3. instruktora

Dobór kadry dydaktycznej następuje w trybie otwartego konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Politechniki Gdańskiej.

Kryteria zatrudniania na stanowiskach starszego wykładowcy i wykładowcy w Centrum są zgodne z § 42 ust. 7 i 8 Statutu Politechniki Gdańskiej 

Ponadto, z uwagi na realizację misji oraz przyjętych celów strategicznych, przy doborze kadry dydaktycznej dodatkowo mogą być brane pod uwagę:

 1. doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 2. współpraca ze środowiskiem akademickim, oświatowym i instytucjami edukacyjnymi.
 3. dodatkowe uprawnienia do prowadzenia zajęć w zakresie kultury fizycznej
 4. znajomość języków obcych

Hospitacja zajęć nauczycieli akademickich Centrum odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w § 4 „Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej” wprowadzonego Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej nr 90/2013/XXIII z 22 maja 2013 roku 

Ankietyzacja nauczycieli akademickich Centrum przez studentów odbywa się w formie elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w § 5 „Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej” wprowadzonego Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej nr 90/2013/XXIII z 22 maja 2013 roku 

Wyniki hospitacji zajęć i ankiet studenckiej oceny nauczycieli akademickich są brane pod uwagę w okresowej ocenie nauczycieli akademickich przeprowadzanej raz na dwa lata zgodnie z art. 132 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005roku, § 48 i 50 Statutu Politechniki Gdańskiej  oraz „Regulaminem oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej” (Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 90/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. )

Wnioski wynikające z okresowej oceny nauczycieli akademickich mają w szczególności wpływ na wysokość wynagrodzenia, awanse i wyróżnienia oraz powierzanie stanowisk kierowniczych. Ocena okresowa może również spowodować nałożenie na pracownika obowiązku poprawy efektywności pracy w określonym zakresie, spowodować przyspieszony termin kolejnej oceny lub być podstawą do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim.

5.2 Polityka finansowa

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2009 z dnia 14 maja 2009 roku 

 Centrum finansowane jest z dotacji dydaktycznej oraz z innych przychodów Uczelni.

Celem realizacji zadań wynikających z wypełniania misji i realizacji celów strategicznych Centrum może pozyskiwać środki finansowe z różnych źródeł, w tym:

 1. wynajmu obiektów CSA,
 2. programów Unii Europejskiej,
 3. sponsorów.

Centrum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, uwzględnianego w planie rzeczowo-finansowym Uczelni uchwalanym przez Senat Politechniki Gdańskiej na każdy rok kalendarzowy.

Dyrektor Centrum dysponuje i gospodaruje przydzielonymi środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, uchwałami Senatu Politechniki Gdańskiej oraz zarządzeniami Rektora. Przyjęty sposób finansowania działalności Centrum umożliwia realizację przyjętych celów strategicznych, pozwala na osiągnięcie założonych efektów kształcenia i zapewnia stabilność rozwoju.

5.3 Infrastruktura

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2009 z dnia 14 maja 2009 roku  mienie Centrum stanowi część mienia uczelni, za które odpowiada Dyrektor Centrum. Dyrektor Centrum dysponuje i gospodaruje mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami, uchwałami Senatu Politechniki Gdańskiej oraz zarządzeniami Rektora.

Centrum Sportu Akademickiego usytuowane jest przy Al. Zwycięstwa 12 w Gdańsku. Siedziba Centrum znajduje się w dwukondygnacyjnym budynku dostosowanym do potrzeb kadry dydaktycznej. W budynku tym pracownicy mają do dyspozycji:

 1. 9 pracowniczych pokoi dydaktycznych,
 2. salę konferencyjno- dydaktyczną,
 3. sekretariat,
 4. zaplecze socjalne,

Pracownicze pokoje dydaktyczne wyposażone są w samodzielne stanowiska pracy (biurko, komputer, dostęp do internetu) dla każdego pracownika Centrum oraz szafy i regały. Ponadto w każdym pokoju znajduje się drukarka sieciowa bądź jednostanowiskowa. Dla usprawnienia pracy istnieje również możliwość podłączenia się do sieci EDUROAM, dostępnej na terenie budynku Centrum. W pokojach dydaktycznych nauczyciele akademiccy mają możliwość prowadzenia indywidualnych konsultacji dla studentów.

Sala konferencyjno-dydaktyczna przeznaczona jest na spotkania służbowe pracowników Centrum (spotkania inauguracyjne, posiedzenia Rady Centrum, spotkania zespołów roboczych itp.) oraz do prowadzenia zajęć ze studentami. Wyposażona jest ona w niezbędny sprzęt multimedialny

Centrum dysponuje Budynkiem Basenowym oraz Budynkiem Hali, w których znajdują się:

 1. basen 25 metrowy,
 2. basen 15 metrowy,
 3. sala aerobiku,
 4. wioślarnia,
 5. siłownia aerobowa,
 6. kawiarnia,
 7. hala sportowa 40m x 20m,
 8. ścianka wspinaczkowa,
 9. siłownia,
 10. sala judo
 11. magazyn sprzętu sportowego,
 12. pomieszczenie spikera,
 13. szatnie z zapleczem sanitarnym,

Wszystkie lokale w tych budynkach (oprócz bufetu) przeznaczone są do realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami, a po zakończeniu zajęć oferowane są kontrahentom zewnętrznym.

Centrum dysponuje również następującymi obiektami:

 1. kompleks boisk do piłki nożnej,
 2. kompleks boisk do siatkówki plażowej,
 3. kompleks boisk do koszykówki 3x3
 4. urządzenia lekkoatletyczne,
 5. kompleks kortów tenisowych,
 6. wielofunkcyjna hala tenisowa,
 7. Camper Park.

Wszystkie obiekty sportowe przeznaczone są do realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami, a po zakończeniu zajęć oferowane są kontrahentom zewnętrznym. Camper Park jest miejscem przeznaczonym do postoju camperów udostępnianym kontrahentom zewnętrznym oraz przystosowanym do organizacji okolicznościowych imprez rekreacyjno- sportowych.

6. Mobilność studentów i pracowników

6.1 Internacjonalizacja procesu kształcenia

Centrum posiada kadrę dydaktyczną przygotowaną i posiadającą doświadczenie w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim. Nauczyciele akademiccy Centrum prowadzą zajęcia na anglojęzycznych kierunkach studiów realizowanych na Politechnice Gdańskiej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez poszczególne wydziały.

6.2 Mobilność studentów

Uczestnictwo studentów w zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych przez nauczycieli akademickich Centrum ma bezpośredni wpływ na łatwość w adaptacji i podejmowaniu nauki na uczelniach zagranicznych w ramach wymiany studenckiej. Studenci uczelni zagranicznych przyjeżdzający w ramach wymiany na Politechnikę Gdańską mają również możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich, jak również korzystania z obiektów CSA w grupach zorganizowanych

6.3 Mobilność pracowników

Nauczyciele akademiccy Centrum mają możliwość wyjazdów studyjnych na uczelnie zagraniczne w ramach programu Erasmus.

Celem podejmowanych działań w zakresie mobilności pracowników dydaktycznych są:

 1. analiza stosowanych metod kształcenia na uczelniach zagranicznych,
 2. pozyskanie nowych doświadczeń w nauczaniu w języku angielskim.

Realizacja założonych celów jest zgodna z kierunkiem rozwoju Centrum i pozwala na doskonalenie form pracy stosowanych w kształceniu studentów Politechniki Gdańskiej, w szczególności również w obszarze wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość.

6.4 Programy międzynarodowe

Pracownicy Centrum mają możliwość uczestnictwa w programie wymiany międzynarodowej pracowników Erasmus poprzez wyjazdy studyjne nauczycieli akademickich Centrum na uczelnie zagraniczne 

Przy współpracy z Centrum Języków Obcych PG, CSA prowadzi szkolenie dla nauczycieli akademickich i personelu obsługi w zakresie komunikacji w języku angielskim.

7. Wsparcie dydaktyczne

7.1 Opieka dydaktyczna

Zgodnie z § 36 Statutu Politechniki Gdańskiej  i  „Regulaminem Centrum Sportu Akademickiego”  Centrum jest jednostką utworzoną w celu prowadzenia działalności dydaktycznej oraz związanej z kształceniem i rozwojem studentów.

Zgodnie z § 36 ust. 4 pkt 2 Statutu Politechniki Gdańskiej  do zadań dyrektora Centrum należy w szczególności wdrażanie i doskonalenie wewnętrznego systemu jakości kształcenia oraz podejmowanie innych działań projakościowych.

Dyrektor Centrum odpowiada za współpracę z Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej i innymi organizacjami studenckimi.

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych odpowiada za działalność dydaktyczną Centrum związaną z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania w kształceniu studentów, w szczególności nowatorskich rozwiązań i metod oraz technik kształcenia na odległość. Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych jest członkiem Senackiej Komisji Kształcenia, Komisji ds. ECTS, Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Centrum Sportu Akademickiego.

Zastępca dyrektora ds. sportowych odpowiada za prawidłową organizację i funkcjonowanie sekcji sportowych, a także za infrastrukturę i bazę sportową. Zastępca dyrektora ds. sportowych jest przewodniczącym Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Centrum Sportu Akademickiego.

W ramach dodatkowej działalności dydaktycznej Centrum organizuje:

 1. Dzień Sportu

Dzień Sportu jest imprezą rekreacyjno-sportową mającą na celu integrację środowiska akademickiego poprzez rywalizację. Różnego rodzaju konkurencje sprzyjają rozwojowi sprawności fizycznej oraz kształtują w uczestnikach kompetencje społeczne

Zawody sportowe o zasiągu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, międzywydziałowym, Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Pomorza, Igrzyska Studentów Lat Pierwszych, zawody z cyklu Ligi Międzyuczelnianej itp.

Podczas szeregu imprez sportowych studenci mają możliwość konfrontacji własnych umiejętności oraz zdobytej wiedzy ze studentami z innych uczelni. Bezpośrednia rywalizacja z innymi oraz współpraca w zespołach służy rozwijaniu kompetencji społecznych

7.2 Współpraca z organizacjami studenckimi

Centrum współpracuje z Samorządem Studenckim Politechniki Gdańskiej, w szczególności w zakresie jakości kształcenia, poprzez:

 1. ścisłą współpracę z KU AZS Politechniki Gdańskiej,
 2. udział przedstawiciela studentów, wskazanego przez Parlament Studentów Politechniki Gdańskiej w pracach Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia,
 3. udział przedstawiciela studentów w pracach Zespołu ds. Stypendiów Sportowych,
 4. udział w pracach Senackiej Komisji ds. Kształcenia,
 5. współpraca z AK PG Kwadratowa.
 6. współpraca ze Stowarzyszeniem Sportowa Politechnika
 7. współpraca z PeGie Sp. z o.o.

8. Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni 

8.1 Interesariusze wewnętrzni

Interesariuszami wewnętrznymi dla Centrum są:

 1. studenci,
 2. pracownicy uczelni.

Wpływ studentów na jakość kształcenia ma miejsce za pośrednictwem ankiet oceny nauczycieli akademickich wypełnianych przez studentów na zakończenie każdego cyklu zajęć dydaktycznych zgodnie z „Regulaminem oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej” (Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 90/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. ).

8.2 Interesariusze zewnętrzni

Interesariuszami zewnętrznymi dla Centrum są:

 1. uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych,
 2. instytucje edukacyjne i oświatowe,
 3. kluby sportowe,
 4. KU AZS uczelni krajowych i zagranicznych,
 5. firmy sportowe- rekreacyjne,
 6. kontrahenci indywidualni.

Współpraca z uczniami i absolwentami szkół ponadgimnazjalnych odbywa się poprzez ich udział w:

 1. udział uczniów w zajęciach organizowanych przez CSA,
 2. udział studentów PG i nauczycieli CSA w zajęciach szkolnych.

Współpraca z instytucjami edukacyjnymi i oświatowymi dot. w szczególności współpracy z:

 1. Urząd Marszałkowski,
 2. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
 3. Pomorskim Kuratorium Oświaty,
 4. ZG AZS,
 5. KU AZS,
 6. Szkoły (ZSO nr 8, XIV LO w Gdańsku, GLA)

Współpraca ze środowiskiem oświatowym stwarza i wywołuje impulsy rozwojowe wpływające na dostępność i rozwój programów i metod kształcenia. Dzięki tej współpracy środowisko oświatowe poznaje Politechnikę Gdańską, jako uczelnie otwartą na różne dziedziny życia. Tworzone są programy i projekty edukacyjne umożliwiające doskonalenie umiejętności, kompetencji społecznych.

Współpraca z klubami sportowymi oraz Klubami Uczelnianymi AZS umożliwia wymianę doświadczeń nauczycielom, co pozwala modyfikować programy kształcenia pod względem nowoczesnych form i metod nauczania.

Firmy sportowo - rekreacyjne oraz kontrahenci indywidualni korzystają z obiektów CSA PG oraz z doświadczenia i wiedzy nauczycieli akademickich Centrum.

8.3 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów PG

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów odbywa się zgodnie z zarządzeniem rektora PG nr 10/2013 z 20 marca 2013 r. i jest prowadzone centralnie.

9. Monitorowanie działań projakościowych, analiza i doskonalenie

9.1 Działania monitorujące zespołów ds. oceny jakości kształcenia


Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum przeprowadza samoocenę działań projakościowych w Centrum. W tym celu, .zgodnie § 5 ust. 6 Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 90/2013/XXIII z 22 maja 2013 roku ), Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w ramach swojego składu powołuje Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia w Centrum, lub w razie potrzeb, korzysta z pomocy odrębnych komisji powołanych przez dyrektora Centrum, zgodnie z § 7 ust. 2 Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 90/2013/XXIII z 22 maja 2013 roku 

Wyniki prac zespołów po zatwierdzeniu przez Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, są przekazywane odpowiednim organom decyzyjnym centrum (dyrektor lub Rada Centrum) oraz mogą być prezentowane na stronie internetowej centrum.

9.2 Sprawozdania roczne Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum 

Sprawozdanie z prac Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia działającej w Centrum wykonywane jest w okresach rocznych, każdorazowo za miniony rok akademicki, nie później niż 3 miesiące od jego zakończenia. Jeśli Dyrektor uzna to za zasadne, zarządza wykonanie sprawozdania w trybie nadzwyczajnym.

Komisja dokonując oceny, analizuje wyniki prac monitorujących, czynniki, które mają wpływ na jakość kształcenia, zgodnie z § 7 ust. 1 Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 90/2013/XXIII z 22 maja 2013 roku 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przedstawia Radzie Centrum sprawozdanie z wyników przeglądu systemu i oceny jego efektywności. Zgodnie z § 7 ust. 3 Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 90/2013/XXIII z 22 maja 2013 roku . Sprawozdanie zawiera ocenę mijającego roku akademickiego w zakresie:

 1. mocnych i słabych stron Centrum w zakresie kształcenia, bazy dydaktycznej (analiza),
 2. planów i kalendarium działań mających na celu wyeliminowanie zjawisk niepożądanych (doskonalenie).

Zatwierdzone przez Radę Centrum sprawozdanie Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przekazuje pełnomocnikowi rektora ds. jakości kształcenia. Sprawozdanie jest jawne i publikowane na stronie internetowej CSA

9.3 Monitorowanie zasobów kadrowych

Monitorowanie zasobów kadrowych następuje w każdym semestrze po zakończonej procedurze ankietyzacji i hospitacji zajęć. Na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez wydziały w zakresie liczby grup wykładowych i ćwiczeniowych uwzględniając programy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów zastępca dyrektora ds. dydaktycznych Centrum przeprowadza analizę realizacji potrzeb i przygotowuje plan obsady zajęć na dany rok akademicki.

9.4 Monitorowanie infrastruktury i wyposażenia

Monitorowaniem infrastruktury i wyposażenia zajmuje się Zespół ds. analizy bazy dydaktycznej przy Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum. Wnioski stworzone przez Zespół przedstawiane są na posiedzeniach KZJK i w miarę możliwości wdrażane w życie. Centrum dąży do poszerzania infrastruktury i wyposażenia, aby dbać o stały i systematyczny wzrost jakości kształcenia.