Warunki zaliczenia obowiązkowych zajęć z Wychowania Fizycznego w Centrum Sportu Akademickiego 


I. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w różnej formie w zależności od możliwości ruchowych, zdrowotnych studenta oraz od możliwości organizacyjnych, finansowych i bazowych CSA

Są to zajęcia w grupach:

 1. ogólnych
 2. specjalistycznych
 3. nauki pływania
 4. korektywne na sali
 5. sekcji sportowych Klubu Uczelnianego AZS PG
 6. zajęć teoretycznych dla studentów ze zwolnieniem lekarskim oraz
 7. na obozach sportowych organizowanych przez CSA
 8. systematyczny udział w rozgrywkach sportowych organizowanych przez CSAw ramach ligi piłki nożnej i koszykówki

II. Warunki zaliczenia:

 1. Frekwencja na zajęciach (75% oceny końcowej); opuszczenie czterech jednostek lekcyjnych lub więcej w semestrze bez usprawiedliwienia powoduje brak zaliczenia i konieczność powtarzania przedmiotu w następnym semestrze w całości. W przypadku gdy liczba usprawiedliwionych nieobecności jest większa, niż 50% wszystkich zajęć student może uzyskać zaliczenie tylko i wyłącznie poprzez udział w zajęciach teoretycznych.
 2. Zaliczenie sprawdzianu teoretycznego (25% oceny końcowej). Student uczestniczący w 80% zajęć ma prawo ubiegać się o zwolnienie ze sprawdzianu teoretycznego z oceną 5,0 (bardzo dobry).
 3. Udział w sprawdzianach sprawności fizycznej, a w przypadku studentów – członków sekcji sportowych także udział w zawodach sportowych.
 4. Aktywne uczestnictwo w każdych zajęciach.

III. Zwolnienia:

 1. Nieobecność na zajęciach z wychowania fizycznego można usprawiedliwić przedstawiając zwolnienie (zaświadczenie) lekarskie w ciągu 14-tu dni od daty zakończenia choroby. Na druku (nie może być to recepta, ani tym bardziej zwykła kartka) wymagana jest pieczątka imienna lekarza oraz pieczątka nagłówkowa ośrodka zdrowia, szpitala lub spółdzielni lekarskiej.
 2. Zwolnienie z wychowania fizycznego długoterminowego (z całego semestru) może udzielić jedynie lekarz specjalista. Z treści tego zwolnienia musi jednoznacznie wynikać, że dotyczy wychowania fizycznego, zajęć na basenie oraz ćwiczeń korekcyjnych. Na druku (nie może być to recepta, ani tym bardziej zwykła kartka)wymagana jest pieczątka imienna lekarza oraz pieczątka nagłówkowa ośrodka zdrowia, szpitala lub spółdzielni lekarskiej. Termin jego dostarczenia, upływa po trzech tygodniach od rozpoczęcia zajęć w każdym semestrze. Orzeczenie lekarskie zwalnia studenta, tylko i wyłącznie, z wykonywania ćwiczeń fizycznych. Student ze zwolnieniem lekarskim zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych.
 3. Zwolnienie z wychowania fizycznego można uzyskać będąc członkiem kadry olimpijskiej, narodowej, uniwersjadowej oraz posiadając pierwszą lub wyższą klasę sportową potwierdzoną przez Polski Związek Sportowy danej dyscypliny.

IV. Powtarzanie

Gdy student nie uzyskał zaliczenia z wychowania fizycznego, otrzymuje kartę uzupełnień, która umożliwia mu w kolejnym/ch semestrze/ach, odrobienie zaległości poprzez obecność na zajęciach w dowolnie wybranych miejscach i terminach (liczba ćwiczących podczas zajęć, nie może przekroczyć maksymalnej liczby ćwiczących na danym obiekcie sportowym) w liczbie nie większej niż jedna jednostka lekcyjna dziennie.